Zásady ochrany osobních údajů

 1. Úvodní ustanovení

  1. Tyto obchodní podmínky upravují podmínky užívání internetových stránek domény cionproject.com (dále jen „IS“).

  2. Provozovatelem IS je: Lukáš Zimola, e-mail: [email protected] (dále jen „provozovatel“).

  3. Uživatelem IS je kdokoli, kdo využívá služeb IS.

 1. Služby Internetových stránek

  1. IS je možné používat pouze pro osobní potřebu, jsou dostupné volně bez registrace. Součástí IS může být kromě novinářských článků rovněž reklamní sdělení provozovatele nebo třetích stran.

  2. Zasílání newsletteru: Každý uživatel se může přihlásit k zasílání newsletteru o novinkách publikovaných na IS. Součástí newsletteru mohou být i reklamní sdělení.

  3. K přihlášení newsletteru stačí zadat emailovou adresu  do databáze provozovatele, která je k dispozici na adrese http://cion-project.com

  4. Odhlásit z odběru newsletteru je možné na emailové adrese [email protected]

 1. Práva a povinnosti

  1. Uživatel je oprávněn využívat služby, které provozovatel prostřednictví IS poskytuje.

  2. Provozovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti IS.

  3. Uživatel prohlašuje, že bere na vědomí, že Poskytovatel neposkytuje ohledně poskytování služeb žádné záruky, neboť využívání služeb IS spojeno s určitým rizikem. Uživatel toto riziko akceptuje.

  4. Provozovatel neodpovídá uživateli za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která uživateli vznikne v souvislosti s používáním IS, zejména tak provozovatel neodpovídá za nedostupnost služby, změnu článku, případně nedoručení newsletteru.

 2. Ochrana osobních údajů

  1. Osobní údaje provozovatel v souvislosti s provozováním IS zpravidla neshromažďuje a nezpracovává. Osobním údajem je totiž pouze údaj, který je možné přiřadit ke konkrétní fyzické osobě. Pokud se pouze díváte na IS, případně si necháte zasílat newsletter, tak provozovatel zná, jenom email, případě IP adresu a provozní údaje (jaké stránky jste sledovali a kdy). Tyto údaje nejsou programově přiřazovány k jiným osobních údajů, aby byla vaše identita jednoznačně určena. Pakliže by se tak však stalo, poskytuje Vám provozovatel tyto informace o zpracování osobních údajů.

  2. Zpracování osobních údajů za účelem Provozování internetových stránek na doméně cion-project.com – podobnosti, včetně poučení o vašich právech je k dispozici zde – [email protected].

  3. Zpracování osobních údajů za účelem Rozesílání newsletteru – podobnosti, včetně poučení o vašich právech je k dispozici zde – [email protected].

  4. Zpracování osobních údajů za účelem Provozování internetové stránky na doméně cion-project.com – podobnosti, včetně poučení o vašich právech je k dispozici zde – [email protected].

 1. Závěrečné ustanovení

  1. Tyto Obchodní podmínky mohou být Provozovatelem jednostranně měněny, a to vždy s účinností k uplynutí 14-ti denní lhůty ode dne zveřejnění oznámení o změně Obchodních podmínek na http://cion-project.com/vseobecne-obchodni-podminky/.

  2. Podle takto změněných Obchodních podmínek se řídí i právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti nových Obchodních podmínek, avšak vznik práv a povinností, ke kterým došlo přede dnem nabytí účinnosti změn Obchodních podmínek, se posuzují podle dosavadních Obchodních podmínek.

  3. V případě, že je Uživatel spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku informuje ho provozovatel, že spory mezi provozovatelem a uživatelem, které se nepodařilo urovnat přímo, je možné též řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je zejména Česká obchodní inspekce (internetové stránky www.coi.cz).